Tesco

Nevybrali jste si z naší nabídky aktuálně volných pozic, ale máte zájem u nás pracovat? Prosím, podívejte se, v jakém oddělení byste u nás rádi nalezli uplatnění a zašlete nám svůj životopis. 

Oddělení Akvizic

zabezpečuje vytipování vhodné lokality pro novou provozovnu, zpracovává investiční záměry, řídí celý proces získávání povolení pro stavbu, nakupuje příslušné pozemky, popřípadě zajišťuje pronájem od třetí strany.

Zaslat CV.

Stavební oddělení

řídí výstavbu nových a přestavbu stávajících obchodních jednotek. Zajišťuje technickou vybavenost vnitřních prostor, navrhuje a implementuje design a zodpovídá za dobrý technický stav a údržbu obchodů. Součástí stavebního oddělení je také oddělení průzkumu lokalit, které, analyzuje nové příležitosti firmy a podílí se na rozhodnutích o výstavbě nových provozoven Tesco. Připravuje analýzy vhodnosti lokalit a odhady jejich prodejního potenciálu. Sleduje výkonnost obchodů a podílí se na tvorbě budoucí strategie společnosti pro nové obchodní jednotky. Sleduje aktivity a strategie konkurentů.

Zaslat CV.

Oddělení zásobování a distribuce (logistika)

zodpovídá za správné řízení zásob v distribučních centrech a za zabezpečení dostupnosti skladovaných položek pro obchodní jednotky. Podílí se také na vývoji nových systémů, procesů a nástrojů řízení toku zásob.

Zaslat CV.

Komerční oddělení

je spolu-zodpovědné především za doručování klíčových finančních ukazatelů, skladbu optimálního sortimentu napříč jednotlivými formáty obchodních jednotek a za vytváření zákaznicky atraktivních promočních aktivit. Skládá se z jednotlivých nákupních divizí, zaměřených na potravinový i nepotravinový sortiment a z podpůrných týmů – oddělení obchodně právního, oddělení Space, Range & Display a oddělení komerční podpory. K hlavním zodpovědnostem členů týmu patří vyjednávání obchodních podmínek s dodavateli, výběr a řízení sortimentu a jeho změn, tvorba letákových akcí a řízení dodavatelské a produktové základny. Tým je zároveň zodpovědný za vývoj, realizaci a kontrolu technických zásad společnosti, jejich dodržování v České republice v oblasti bezpečnosti a kvality potravin a dodržování cenové integrity. Nedílnou součástí aktivit komerčního oddělení je vyhledávání příležitostí pro vývoj a nákup nových výrobků vlastní značky.

Zaslat CV.

Finanční oddělení

oddělení centrální kanceláře vytváří dlouhodobé plány společnosti, krátkodobé rozpočty a profit plány. Poskytuje finanční a komerční analýzy, pomáhá obchodu při určování efektivnosti projektů, vytváří finanční výkazy a výsledky hospodaření společnosti. Součástí tohoto týmu je i Centrální účetní pracoviště, které sídlí v Brně.

Zaslat CV.

Oddělení Nájmů a Pronájmů (Správa nemovitostí)

zajišťuje komplexně pronájem a správu obchodních center a pasáží, doporučuje jejich design a dispozice. Podílí se na nájmu nebytových prostor a řeší veškeré záležitost spojené s pronájmem nemovitostí.

Zaslat CV.

Oddělení IT

se člení na lokální IT a tým evropského IT. Lokální IT zajišťuje IT podporu provozním jednotkám, distribuci a centrální kanceláři, implementuje regionální projekty do lokálního prostředí, školí interní uživatele IT systémů, reaguje na požadavky na funkčnost a provoz IT technologií. Tým evropského IT pak zajišťuje IT podporu systémům / aplikacím jednotlivých provozních jednotek, distribuce a centrálních kanceláří států v rámci Střední Evropy. Pracuje na regionálních projektech a jejich implementaci a reaguje na mezinárodní požadavky na funkčnost a provoz IT technologií. Tým evropského IT pracuje v rámci našich trhů v České a Slovenské republice, v Polsku a v Maďarsku.

Zaslat CV.

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů/PR

centrální kanceláře vytváří a zajišťuje jednotnou korporátní komunikaci jak uvnitř firmy, tak vůči veřejnosti. Zvyšuje povědomí o společnosti, jedná se zástupci tisku i profesních organizací a poskytuje informace o aktivitách společnosti. Oddělení také buduje sociální zodpovědnost společnosti a řídí nadační a další charitativní aktivity.

Zaslat CV.

Personální oddělení

zodpovídá za řízení procesů a zavádění nových strategií týkajících se motivace zaměstnanců, řízení výkonnosti a kariérního a talentového plánování. Zaměřuje se na oblast náboru, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, odměňování a zaměstnaneckých výhod a nastavení pracovních podmínek podle aktuální legislativy. Nedílnou součástí oddělení je také oblast personální administrativy, která má na starosti přípravu pracovně právních dokumentů, vedení osobních složek zaměstnanců, zadávání a správnost osobních údajů v personálním systému a zaměstnávání cizinců, dále pak oblast personálních systémů a oblast mzdové účtárny.

Zaslat CV.

Marketingové oddělení

centrální kanceláře vytváří a implementuje zákaznický plán, cenovou politiku, promoční aktivity a komunikaci, která zohledňuje požadavky zákazníků, určuje image společnosti, obchodní filozofii a pomáhá budovat TESCO značku.

Zaslat CV.

Právní oddělení

oddělení řeší veškeré právní záležitosti společnosti TESCO, zajišťuje soulad všech činností společnosti s právními předpisy, navrhuje preventivní opatření a řeší případné spory s třetími stranami.

Zaslat CV.

Nabídka brigád

Virtuální prohlídka